دبیر قرارگاه مبارزه با كرونا:

۷۱ درصد مردم در اماكن عمومی ماسك می زنند

۷۱ درصد مردم در اماكن عمومی ماسك می زنند

ایسنا نوشت: دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، آخرین وضعیت کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور را اعلام نمود.


دین پرست معاون وزیر کشور درباره آخرین وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی کرونا در کشور در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه بااشاره به روند نزولی شیوع بیماری در ۲۸ استان کشور و وضعیت نگران کننده در سه استان هرمزگان، سیستان وبلوچستان وکرمان اعلام نمود: استان سیستان و بلوچستان با ۵۶ درصد و استانهای آذربایجان غربی وهمدان با ۵۷ درصد، درانتهای جدول میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی و استانهای زنجان با ۸۲ درصد، سمنان با ۷۹ درصد وخراسان جنوبی با ۷۸ درصد، باوجود کاهش چند درصدی رعایت پروتکلهای بهداشتی نسبت به هفته قبل، درصدر این جدول قراردارند. او همینطور اعلام نمود که میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب درکشور۷۳ درصد، میانگین استفاده ازماسک ۷۱ درصد، میانگین رعایت فاصله گذاری اجتماعی۷۰ درصد و میانگین رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی کشور۷۲ درصد بوده است. میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی دراماکن عمومی در کشور، با یک درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر، ۷۰ درصد بوده است. طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل گزارش دبیر قرارگاه عملیاتی از آخرین وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه، بدین شرح است: - میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه ۷۰ درصد، کاهش یک درصدی میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور، درمقایسه با بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت تا ۵ خرداد ماه • روند نزولی شیوع بیماری در ۲۸ استان کشور و وضعیت نگران کننده درسه استان هرمزگان، سیستان وبلوچستان وکرمان • استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد واستان های آذربایجان غربی وهمدان با ۵۷ درصد، درانتهای جدول میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی واستان های زنجان با ۸۲ درصد، سمنان با ۷۹ درصد وخراسان جنوبی با ۷۸ درصد، باوجود کاهش چند درصدی رعایت پروتکلهای بهداشتی نسبت به هفته قبل، درصدر این جدول قراردارند • رعایت پروتکلهای بهداشتی در ۵ استان: آذربایجان غربی- ایلام- سیستان وبلوچستان–- کردستان وهمدان، بین ۵۶ تا ۶۲ درصد بوده است، در ۱۲ استان: آذربایجان شرقی- البرز- بوشهر- چهارمحال وبختیاری- خوزستان- خراسان شمالی- خراسان رضوی- گیلان- گلستان - لرستان- مازندران ومرکزی، بین ۶۳ تا ۷۰ درصد بوده است. • رعایت پروتکلهای بهداشتی در (۱۴) استان: اردبیل- اصفهان- تهران- خراسان جنوبی-زنجان – فارس- قزوین- قم- سمنان- کرمان- کرمانشاه- کهگیلویه وبویراحمد هرمزگان ویزد، بین ۷۱ تا ۸۲ درصد بوده است. • میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب درکشور۷۳ درصد، میانگین استفاده ازماسک ۷۱ درصد، میانگین رعایت فاصله گذاری اجتماعی۷۰ درصد و میانگین رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی کشور۷۲ درصد بوده است. • ازمجموع ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی زیر پوشش سراسرکشور، تعداد ۲۵۶ هزار و ۲۵۷ واحد صنفی توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت، مورد بازرسی قرارگرفته اند و درنتیجه بازرسی تیم های نظارتی وزارت بهداشت دراین دوره، در۳۰ هزار و ۵۰۴ مورد منجربه دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی و در۱۳۳۳ مورد نیز، پ لمپ صورت گرفته است • در بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ماه، مجموعاً تعداد یک میلیون و۶۵۶ هزار و۲۵۷ واحد توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی قرارگرفته اند و در نتیجه این بازرسی ها در۲۰۱ هزارمورد، منجربه دادن تذکر و معرفی مدیران صنوف به مراجع قضایی و در۱۴۸۳۳ مورد نیز، منجربه پلمپ واحدها شده است. • کارگاه ها وصنایع کوچک با ۷۳۴۲ مورد، صنایع کشاورزی، دامپروری و معادن با ۳۵۵ مورد و صنایع تولیدی، نفت، گاز وانرژی با ۲۶۱ مورد، در صدرجدول بیشترین دریافت کنندگان تذکرومعرفی به مراجع قضایی قرار دارند. • درحوزه اماکن عمومی نیز؛ سوپرمارکت ها وخواربارفروشی ها، با ۶۴۱۳ مورد، نانوایی ها با۲۵۷۴ مورد، رستوران ها با ۹۰۵ مورد، مطب ها با ۴۶۲ مورد و بانک هابا ۳۲۶ مورد، دریافت کننده بیشترین اخطار ومعرفی به مراجع قضایی بوده اند. • میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی دراماکن عمومی در کشور، با یک درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر، ۷۰ درصد بوده است. • استان سیستان و بلوچستان با رعایت ۵۶ درصد پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی به عنوان آخرین و استان زنجان با ۸۲ درصد، در صدر استانهای کشور قرار دارند. • رعایت پروتکلهای بهداشتی در پنج استان: آذربایجان غربی- ایلام- سیستان وبلوچستان–کردستان وهمدان، بین ۵۶ تا ۶۲ درصد، در ۱۲ استان: آذربایجان شرقی- البرز- بوشهر- چهارمحال وبختیاری- خوزستان- خراسان شمالی- خراسان رضوی- گیلان- گلستان - لرستان- مازندران ومرکزی، بین ۶۳ تا ۷۰ درصد و در ۱۴ استان: اردبیل- اصفهان- تهران- خراسان جنوبی-زنجان – فارس- قزوین- قم- سمنان- کرمان- کرمانشاه- کهگیلویه و بویراحمد هرمزگان و یزد، بین ۷۱ تا ۸۲ درصد بوده است. • استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد واستان های آذربایجان غربی وهمدان با ۵۷ درصد، درانتهای جدول میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی واستان های زنجان با ۸۲ درصد، سمنان با ۷۹ درصد وخراسان جنوبی با ۷۸ درصد، باوجود کاهش چند درصدی رعایت پروتکلهای بهداشتی نسبت به هفته قبل تر، درصدراین جدول قراردارند. • میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب دراماکن عمومی رکشور، ۷۳ درصد بوده است. سه استان آذربایجان غربی با ۵۸ درصد، سیستان وبلوچستان با ۶۲درصد و همدان با ۶۴ درصد، درانتهای جدول استان هایی قراردارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی مناسب دراماکن عمومی اقدام واستان های زنجان با ۸۴ درصد، سمنان با ۸۱ درصد و اردبیل با ۸۰ درصد، درصدر جدول این گروه ازاستانها قراردارند. • میانگین استفاده از ماسک دراماکن عمومی، دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه، در کشور، ۷۱ درصد است، سه استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد، آذربایجان غربی با ۵۷ درصد وهمدان با ۶۱ درصد در انتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به استفاده از ماسک دراماکن عمومی اقدام و استانهای یزد با ۸۶ درصد، زنجان با ۸۳ وسمنان با ۷۹ درصد، در ابتدای جدول این گروه ازاستانها قراردارند. • میانگین رعایت فاصله گذاری دراماکن عمومی درکشور، ۷۰ درصد بوده است. سه استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد، همدان با ۶۰ درصد وایلام با ۶۱ درصد، درانتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری دراماکن عمومی، اقدام واستان های یزد با ۸۶، زنجان با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۹ درصد، در بالای جدول این گروه ازاستانها قراردارند. • میانگین رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی، دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه، درکشور، ۷۲ درصد بوده است. سه استان همدان با ۵۷ درصد، سیستان وبلوچستان با ۵۹ درصد و ایلام با ۶۲ در انتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی اقدام واستان های یزد با ۸۶ درصد، زنجان با ۸۳ درصد وقم با ۸۲، در رتبه های نخست این گروه ازاستانها قراردارند. • ازم جموع ۳ میلیون و۵۷۷ هزارو۸۰۷ مرکزتهیه، توزیع وعرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی زیر پوشش سراسرکشور، تعداد ۲۵۶۲۵۷ واحد صنفی توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت، مورد بازرسی قرارگرفته اند. • درنتیجه بازرسی تیم های نظارتی وزارت بهداشت در۳۰۵۰۴ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی و در۱۳۳۳ مورد نیز، پلمپ صورت گرفته است. • در بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ماه، مجموعاً تعداد یک میلیون و۶۵۶ هزار و۲۵۷ واحد، توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی قرارگرفته اند، درنتیجه این بازرسی ها در۲۰۱ هزارمورد، منجربه دادن تذکر ومعرفی مدیران صنوف به مراجع قضایی و در۱۴۸۳۳ مورد نیز، منجربه پلمپ واحدها شده است. • دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه: کارگاه ها وصنایع کوچک با ۷۳۴۲ مورد، صنایع کشاورزی، دامپروری ومعادن با ۳۵۵ مورد و صنایع تولیدی، نفت، گاز وانرژی با ۲۶۱ مورد، در صدرجدول بیشترین دریافت کنندگان تذکرومعرفی به مراجع قضایی و درحوزه اماکن عمومی نیز؛ سوپرمارکت ها و خواربارفروشی ها با ۶۴۱۳ مورد، نانوایی ها با۲۵۷۴ مورد، رستوران ها با ۹۰۵ مورد، مطب ها با ۴۶۲ مورد وبانک ها با ۳۲۶ مورد، دریافت کننده بیشترین اخطار و معرفی به مراجع قضایی بوده اند. ۴۷۲۳۱

1400/03/18
22:35:34
5.0 / 5
600
تگهای خبر: بهداشت , بیمار , بیماری , طب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
کونفه