نحوه برگزاری امتحانات دیماه تمامی مقاطع تحصیلی

نحوه برگزاری امتحانات دیماه تمامی مقاطع تحصیلی

به گزارش کونفه جزئیات برگزاری امتحانات دیماه برای همه مقاطع تحصیلی اعلام گردید و بر مبنای آن برخی پایه ها امتحان آنلاین و برخی دیگر امتحان حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی خواهند داشت.


به گزارش کونفه به نقل از ایسنا، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، شیوه نامه برگزاری امتحانات دیماه را ابلاغ کرده است که در آن آمده است: برای همه دوره های تحصیلی در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق بخشنامه های مربوطه دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می گیرد.

نحوه برگزاری امتحانات دوره ابتدایی
طبق شیوه نامه ابلاغی، برپایه پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی(خواندن و نوشتن) و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه، با گروه بندی دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید.
ارزشیابی سایر دروس و پایه های تحصیلی دوره ابتدایی هم طبق شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری و بر اساس ارزشیابی کیفی توصیفی خواهد بود.


امتحانات دبیرستانی ها چگونه برگزار می شود؟
برمبنای آنچه در شیوه نامه مذکور آمده است، در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی نوبت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود.
در این صورت، نمره امتحانات پایانی (تراکمی) بوسیله برگزاری آزمون آنلاین در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی مستمر با بهره گیری از مستندات و شواهد جمع آوری شده از کارهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.
در صورتیکه به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت آنلاین فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی مستمر نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان استفاده نماید.
همینطور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول دروس حضوری و غیر حضوری غیر نهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.
لازم به ذکر است که ارزشیابی دروس شایستگی های فنی شاخه های فنی و حرفه ای و استانداردهای مهارت شاخه کاردانش و دروس کار آموزی و کارورزی، به صورت تراکمی و حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود.
این در حالیست که نحوه ارزشیابی از دانش آموزان با نیاز های ویژه، در دروس غیر نهایی از جانب سازمان آموزش و پروش استثنایی ابلاغ خواهد گردید.


امتحانات نهایی دیماه کلاس دوازدهمی ها
امتحانات نهایی دیماه دانش آموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسط روزانه، بزرگسالان، آموزش الکترونیکی و داوطلبان آزاد شاخه نظری پیش دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی حرفه ای نیم سالی- واحدی (بزرگسالان آموزش الکترونیکی - داوطلبان آزاد) دیماه سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ از روز پانزدهم دیماه به صورت «حضوری» آغاز و هشتم بهمن ماه تمام می شود.


متن کامل شیوه نامه ابلاغی برگزاری امتحانات
متن کامل شیوه نامه ابلاغی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استانها به این شرح است: «در اجرای فعالیت کد۴-۸، با عنوان «برنامه ریزی، طراحی سؤالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی در سال ۹۹»، برنامه ابلاغی سال ۱۳۹۹، مبحث بخشنامه شماره ۱۴/ ۱۱۶ تاریخ سوم اردیبهشت ۹۹ و برپایه مصوبه ۹۷۷ مورخ ۱۳ مرداد ۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، بمنظور نظم و برنامه ریزی برای فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیم سال اول دانش آموزان دوره های تحصیلی مدارس روزانه، داوطلبان آزاد، بزرگسالان، آموزش الکترونیکی و ایثارگران، خواهشمند است دستور فرمایید؛ نکات ذیل مورد توجه قرار گیرند:
الف) مشترک برای همه دوره های تحصیلی:
در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق بخشنامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می گیرد.
ب) دوره ابتدایی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی نوبت اول دوره ابتدایی؛ طبق مواد ۱، ۲، ۴، ۳و۹ بخشنامه مربوط (مصوب جلسه ۷۹۳ مرداد ۸۸) شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انجام می گیرد.
تبصره- برپایه پیشنهاد معاونت محترم آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی(خواندن و نوشتن) و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه، با گروه بندی دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید.
پ) دوره های اول و دوم متوسطه (شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش)
۱- در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی نوبت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود. در این صورت، نمره امتحانات پایانی (تراکمی) بوسیله برگزاری آزمون آنلاین (بر خط) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی تکوینی (مستمر) با بهره گیری از مستندات و شواهد جمع آوری شده از کارهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.
تبصره ۱- برای ارزشیابی تکوینی (مستمر) شیوه های ذیل که نتایج آنها در کارپوشه دانش آموزان در طول دوره درج می گردد، پیشنهاد می شود:
آزمون های شفاهی، آزمون های عملکردی، آزمون های کتاب باز ناظر بر سطوح بالای شناختی (نظیر فهمیدن، به کار بستن، تحلیل کردن، ارزشیابی کردن و آفریدن (خلق کردن)، آزمون های کوتاه به صورت مستمر (چند سؤال در زمان معین)، تکالیف کلاسی، بحث و گفتگوی دانش آموزان با معلم، پروژه های فردی و گروهی، پژوهش های دانش آموزی، مشاهده رفتار در موقعیت های واقعی و شبیه سازی شده، ارزشیابی از گروه های کوچک به جای ارزشیابی تک تک افراد، کارهای میدانی کوچک با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و گزارش آن در قالب یادداشت به معلم، عرضه آنلاین (بر خط) مطالب، عرضه فیلم عملکرد یادگیری، توضیح و تفسیر فیلم های کوتاه آموزشی یا پاسخ دادن به سؤالات درباب آنها، استفاده از ابزارهای خودسنجی توسط دانش آموز و گزارش آن به معلم، ارزشیابی توسط همتایان، استفاده از همکاری والدین برای نظارت بر فرآیند یاددهی یادگیری دانش آموزان و عرضه گزارش یادگیری دانش آموز به معلم بوسیله تولید ویدئو و تصویر و...
تبصره ۲- در صورتیکه به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت آنلاین (بر خط) فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی (مستمر) نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان استفاده نماید.
۲- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول دروس حضوری و غیر حضوری غیر نهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، برمبنای تبصره ذیل بنده مصوب جلسه ۹۷۷ تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش و مجوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر به تاریخ شش آذر ۹۹، مطابق آیین ها و ضوابط مربوط، در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.
تبصره - طراحی سؤالات هماهنگ داوطلبان آزاد پایه نهم به صورت استانی ( ماده ۶ مصوب شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ ۴ مهر ۹۷ ) و داوطلبان آزاد پایه ششم به صورت هماهنگ منطقه ای(مصوب جلسه ۸۵۹ شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ ۲۲ فروردین۹۱ ) انجام می شود.

۳- دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که از سالهای قبل فارغ التحصیل نشده اند، می توانند بعد از تطبیق دروس، در امتحانات نهایی حضوری دروس معادل پایه دوازدهم شرکت کنند. ( بند ۲ مصوب هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی تاریخ ۱۳۹۷). بدیهی است اطلاعات و نمرات دروس داخلی دوره پیش دانشگاهی که در پایه دوازدهم به صورت نهایی برگزار می شود، بوسیله سامانه مربوط به فاینال ارسال خواهد شد.
۴- ارزشیابی دروس شایستگی های فنی شاخه های فنی و حرفه ای و استانداردهای مهارت شاخه کاردانش و دروس کار آموزی و کارورزی، برمبنای بند ۱۰ مصوب جلسه ۹۷۷ تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش به صورت تراکمی و حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود.
۵- نحوه ارزشیابی از دانش آموزان با نیاز های ویژه، در دروس غیر نهایی از جانب سازمان آموزش و پروش استثنایی ابلاغ خواهدشد.
ت) امتحانات نهایی دیماه ۱۳۹۹
مطابق بخشنامه شماره ۴۶۰ / ۳۸۴ به تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ انجام می شود».
جزئیات برگزاری امتحانات نهایی قبل از این انتشار یافته و می توانید بوسیله این لینک ها به آنها دسترسی داشته باشید:
برنامه امتحانات نهایی دبیرستانی ها اعلام گردید + جزئیات و مشمولان امتحانات حضوری
امتحانات نهایی دیماه «حضوری» برگزار می شود/آغاز امتحانات از ۱۵ دیماه
1399/09/28
15:30:44
5.0 / 5
759
تگهای خبر: آموزش , آنلاین , بهداشت , بیمار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵